Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste - Jyty ry


Tietosuoja-asetus 25.5.2018 voimaan

Pääsääntönä on, että henkilötietoja saisi käsitellä, jos kysymys on henkilön asemaa, tehtäviä ja niiden hoitoa julkisyhteisössä, elinkeinoelämässä, järjestötoiminnassa tai muussa vastaavassa toiminnassa kuvaavista tiedoista siltä osin kun käsittelyn tavoite on yleisen edun mukainen ja käsittely on oikeasuhtaista sillä tavoiteltuun oikeutettuun päämäärään nähden.

Jytyn osalta kaikki henkilötietojen käsittely liittyy henkilöjäsenten edunvalvonnan, koulutuksen, luottamustoimien, jäsenmaksujen, työttömyysturvan tai jäsenetujen jne. hoitamiseen liittyviin asioihin. Näiltä osin käsittelyperusteisiin ei tarvita tarkennuksia tai uudenlaisia lupia.

Myös jäsentietoja käsittelevien henkilöiden osalta käsittelyoikeudet on rajattu koskemaan vain luottamus- tai työtehtävän edellyttämää tarvetta.

Jatkossa saattaa tulla tarvetta tarkentaa paikallisyhdistysten käytänteitä esimerkiksi jäsenrekisteritietojen tulostamisen suhteen.

Jytyn jäsenten henkilötietoja teknisesti käsitteleviltä ohjelmisto- ja laitetoimittajilta on pyydetty asetuksen mukaiset tietosuojapäivitetyt liitteet.


Tietosuojaseloste (Jytyliitto)

Yhdistysavaimen (Jyty Vaasa ry:n kotisivujen ylläpitäjä) tietosuojaseloste