Jäsenmaksu - Medlemsavgift

 

Jäsenmaksuksi vahvistettiin 1.1.2019 alkaen 1,32 % varsinaisesta palkasta ja euromääräiseksi jäsenmaksuksi 5 €/kuukausi.

Kannatusjäsenten (eläkeläisjäsenten) jäsenmaksu on 36 €/vuosi.

 

Euromääräistä jäsenmaksua jäsenen tulee anoa aina silloin, kun hän on palkattomalla virkavapaalla/työlomalla (äitiys-, vanhempainvapaa, hoito- tai opintovapaa ym.) tai jää ilman työttömyyskassan maksamaa etuutta. Euromääräinen jäsenmaksu peritään täysiltä kuukausilta.

Hoitamalla jäsenmaksusi varmistat jäsenyytesi ja työttömyysturvasi!

Ilmoita mahdolliset muutokset osoite- ja henkilötiedoissa välittömästi jäsensihteerille/tiedottajalle – näin toimien saat tiedot yhdistyksen toiminnasta ja tapahtumista ajoissa ja voit osallistua mukaan toimintaamme.


 

Medlemsavgiften fastställdes fr.o.m. 1.1. 2019 till 1,32 % av den egentliga lönen och den eurobestämda medlemsavgiften till 5 €/månad.

Medlemsavgit för supporters ( pensionärsmedlemmar ) är 36 €/år.

 

Eurobestämd medlemsavgift bör medlemmen alltid anhålla om, när medlemmen är på oavlönad tjänstledighet/arbetsledighet (moderskaps-, föräldraledighet, vård-, studie- eller alterneringsledighet) över en månad utan avbrott.

Genom att sköta om din medlemsavgift säkerställer du ditt medlemskap och din arbetslöshetsersättning!

Meddela eventuella ändringar i adress- och personuppgifter snarast möjligt till vår medlemssekreterare/informatör – på detta sätt får du information i god tid om föreningens verksamhet och evenemang och då kan du också lättare delta.